Projekt automatizace a robotizace intralogistiky společnosti SENCO Příbram, Česká republika

13. Lis, 2023 | Novinky

Ostrava 13. 11. 2023 – Společnost SENCO Příbram úspěšně získala finanční podporu pro modernizaci intralogistiky díky kvalitně zpracované dokumentaci a ekonomické návratnosti projektu. Pro realizaci projektu si vybrala zkušeného dodavatele komplexních logistických řešení, společnost KVADOS, a.s.

Popis projektu

V rámci rozvoje společnosti byla identifikována příležitost zvýšit kvalitu výroby spolehlivým materiálovým zásobováním díky modernizaci intralogistiky. Vznikla idea modernizace zastaralého prostoru logistiky a doplnění o prvky řízení a automatizace.

Pro rozpracování myšlenky byla navázána spolupráce se specializovanou poradenskou společnosti LOGICON Partner, s.r.o. a logistická studie definovala varianty možného rozvoje logistiky. Vedení společnosti se rozhodlo pro moderní řešení s využitím automatizace. Na realizaci tohoto významného projektu zavrhující dodávku komplexního nástroje pro řízení logistiky (WMS), ale také robotizovaného řešení pro skladování drobnějších dílů v KLT boxech ale také rozšíření kapacity paletového skladu, si společnost požádala o dotaci z programu EU – Digitální podnik.

Díky kvalitně zpracované dokumentaci a také smysluplné ekonomické návratnosti společnost uvedenou dotaci získala a v rámci otevřeného výběrového řízení si zvolila zkušeného dodavatele komplexních logistických řešení-společnost KVADOS, a.s., navrhla řešení HAI Robotics pro automatizaci a robotizaci, které umožňuje efektivně využít stávající skladové prostory. Toto řešení poskytuje pokročilou robotickou technologii pro efektivní skladování a manipulaci s malými díly pomocí 10 metrů vysokých robotů KLT a přispívá k celkovému zlepšení provozní efektivity skladu. Efektivní manipulaci doplní 2 pracovní stanice s podporou dopravníků a také autonomní paletový robot myFABER® PalletJack X20.

Průběh projektu

Výběrové řízení a navazující smlouva byla podepsána v lednu 2023. Ihned byly zahájeny práce na zpracování komplexního návrhu řešení a zahájena studie nasazení WMS a jeho integrace s dalšími informačními systémy využívanými společnosti SENCO. Po zpracování komplexního konstrukčního řešení a technické části projektu byly objednány klíčové komponenty jako roboti myFABER® HaiPick, dopravník, regálový systém a více než 7 000 KLT beden.

V samotném skladu začaly probíhat stavební práce a úpravy prostor, podlah, elektroinstalace, a to za plného provozu skladu a výroby. Do konce roku 2023 proběhne dodávka a postupná instalace tak, aby od začátku roku 2024 do jeho poloviny mohl proběhnout, dle harmonogramu projektu, zkušební a testovací provoz s postupným náběhem provozu do konce roku 2024.

O společnosti SENCO Příbram spol. s r.o.

Společnost SENCO Příbram spol. s r.o. je tradiční, česká a rodinná firma. Hlavní činností společnosti je projektování, konstrukce a samotná výroba elektrických rozvaděčů nízkého napětí, jak po stránce elektrické, tak mechanické. Díky vlastnímu výrobnímu zázemí produkuje rozvaděčové skříně od typových po zcela atypické, a to jak při kusovém, tak při malosériovém charakteru výroby.

Mezi hlavní přednosti patří kvalita, komplexnost služeb a neustálý rozvoj a inovace celé společnosti i vybavení. Snaží se neustále rozšiřovat možnosti a vždy dbá na odbornost svých zaměstnanců. Díky tomu může zajistit nejvyšší kvalitu a budovat si dlouhodobé obchodní vztahy s partnery patřící ke světové špičce ve svém oboru. Pro maximální flexibilitu a kvalitu má vlastní podpůrná pracoviště, mezi která patří CNC zpracování plechů, zámečnická výroba a povrchová úprava kovů práškovým lakováním. Díky dalšímu strojovému vybavení jako frézky a soustruhu je schopna vyrábět i složitější díly a disponuje také vlastní kabelovou konfekcí.

O generálním dodavateli KVADOS, a.s.

Společnost KVADOS, a.s. se více než 30 let specializuje na dodávku komplexních řešení pro intralogistiku a aktuálně zaujímá pozici největšího dodavatele WMS v ČR a SK. Své kompetence rozšířila v posledních letech také na dodávky průmyslové automatizace a robotizace logistiky i díky řadě akvizic.

V rámci skupiny KVADOS Group dnes zajišťuje nejen dodávku vlastního produktu mySTOCK® WMS, ale také robotických technologií pod značkou myFABER®, jež zahrnuje významné výrobce jako HAI Robotics, HIK Robot, Cubiscan, ale také samotnou řídící SW vrstvu myFABER® WES.

Součástí řešení jsou technologie od společností KVADOS, HAI Robotics, BITO, LOGSYS, Toyota Material Handling.

O HAI Robotics

Společnost HAI Robotics, založená v roce 2016, se zavázala shromažďovat globální talenty, aby pokročila v pokroku lidské civilizace pomocí robotických technologií. Jeho cílem je vybavit každý sklad a továrnu logistickými roboty. Řešení HaiPick je světově první autonomní robotický systém pro manipulaci s boxy (ACR). Na rozdíl od jiných stávajících řešení autonomních mobilních robotů inteligentně identifikuje požadované přepravky nebo kartony, nikoli celý regál, a autonomně je přiveze na pracovní stanici.

Se zázemím 1 800 zaměstnanců s podílem 50 % techniků a inženýrů produkuje vysoce inovativní řešení a její technologie jsou využity na více než 1 100 projektech. V segmentu ACR řešení je uznávanou světovou jedničkou i díky více než 1 800 patentům.

English translation

Project of automation and robotization of intralogistics of SENCO Příbram, Czech Republic

Ostrava, October 3, 2023 – SENCO has successfully obtained financial support for the modernization of its intralogistics thanks to the quality of the documentation and the return on investment of the project. For the implementation of the project, the company chose an experienced supplier of complex logistics solutions, KVADOS, a.s.

Project description

Within the framework of the company’s development, an opportunity was identified to increase the quality of production through reliable material flow by modernising intralogistics. The idea was to modernize the outdated logistics area and add management and automation elements.

For the development of the idea, a cooperation was established with the specialized consulting company LOGICON Partner, s.r.o. and a logistics study defined the variants of possible logistics development. The company management decided to opt for a modern solution using automation. For the implementation of this important project, which involved the delivery of a complex logistics management system (WMS), but also a robotic solution for the storage of smaller parts in KLT boxes and the expansion of the pallet warehouse capacity, the company applied for a subsidy from the EU Digital Enterprise programme.

Due to the well-prepared documentation and also reasonable return on investment, the company received the subsidy and in the open tender process chose an experienced supplier of complex logistics solutions – KVADOS, a.s., which proposed a solution from HAI Robotics for automation and robotization, which allows to effectively use the current warehouse space. The solution is central to this project, providing advanced robotic technology for efficient storage and handling of small parts using 10 meters high KLT robots and contributing to the overall improvement of the warehouse’s operational efficiency. Efficient handling will be complemented by 2 conveyor-supported workstations as well as the myFABER® PalletJack X20 autonomous pallet robot.Project progress

The tender and follow-up contract was signed in January 2023. Work began immediately on the development of a comprehensive solution design and a study was initiated on the deployment of the WMS and its integration with other information systems used by SENCO. After the development of the design and the technical part of the project, key components such as myFABER® HaiPick robots, conveyor, racking system and more than 7 000 KLT totes were ordered.  In the warehouse, construction work and modifications to the premises, floors, and wiring began, even during full operation of the warehouse and production. Until the end of 2023, delivery and installation will take place so that, according to the project schedule, trial and test operations can take place from the beginning of 2024 to the middle of 2024, with a gradual ramp-up of operations to the end of 2024.

About SENCO Příbram spol. s r.o.

SENCO Příbram spol. s r.o. is a traditional, Czech and family-owned company. The main activity of the company is the design, construction and production of low-voltage electrical switchboards, both electrically and mechanically. Thanks to its own production facilities, it produces switchboard cabinets from the typical to completely atypical ones, both in piece and small series type of production.

Among its main strengths are quality, comprehensive services and the constant development and innovation of the entire company and equipment. They strive to continuously expand their capabilities and are always mindful of the expertise of their employees. This enables them to ensure the highest quality and build long-term business relationships with partners who are among the world leaders in their field.

For maximum flexibility and quality, they have their own support facilities which include CNC sheet metal fabrication, locksmithing and powder coating. With additional machinery such as a milling machine and lathe, they are able to produce more complex parts and also have their own cable assembly facility.

About the general supplier KVADOS, a.s.

KVADOS, a.s. has been specialising in the supply of complex solutions for intralogistics for more than 30 years and currently holds the position of the largest supplier of WMS in the Czech Republic and Slovakia. In recent years, it has also expanded its competences to the supply of industrial automation and robotics logistics thanks to a number of acquisitions. Nowadays, within the KVADOS Group, the company not only supplies its own mySTOCK® WMS, but also robotic technologies under the myFABER® brand, which includes major manufacturers such as HAI Robotics, HIK Robot, Cubiscan, as well as myFABER® WES the control software layer itself.

The solution includes technologies from KVADOS, HAI Robotics, BITO, LOGSYS, Toyota Material Handling.

About HAI Robotics

Founded in 2016, HAI Robotics is committed to gathering global talent to advance the progress of human civilization through robotic technology. Its goal is to equip every warehouse and factory with logistics robots. The HaiPick solution is the world’s first autonomous robotic system for handling totes (ACR). Unlike other existing autonomous mobile robot solutions, it intelligently identifies the required crates or cartons, not the entire rack, and autonomously delivers them to the workstation.

With a workforce of 1,800 employees with 50 % technicians and engineers, the company produces highly innovative solutions and its technology has been used on more than 1,100 projects worldwide. It is also a recognized world leader in the ACR solutions segment also due to more than 1,800 patents.

Kontaktujte nás